Java中如何实现打印预览功能

7次阅读
没有评论

共计 1291 个字符,预计需要花费 4 分钟才能阅读完成。

要在 Java 中实现打印预览功能,可以使用 Java 提供的打印 API 和 Swing 组件来实现。以下是一个简单的示例代码:

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.print.PrintService;
import javax.print.PrintServiceLookup;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;

public class PrintPreviewExample extends JFrame {private JTextArea textArea;
  
  public PrintPreviewExample() {setTitle("Print Preview Example");
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    
    textArea = new JTextArea();
    JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(textArea);
    
    JPanel buttonPanel = new JPanel();
    JButton previewButton = new JButton("Print Preview");
    previewButton.addActionListener(new ActionListener() {@Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {PrintService defaultPrintService = PrintServiceLookup.lookupDefaultPrintService();
        textArea.print(null, null, true, defaultPrintService, null, true);
      }
    });
    
    buttonPanel.add(previewButton);
    
    add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
    add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);
    
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
  }
  
  public static void main(String[] args) {PrintPreviewExample example = new PrintPreviewExample();
    example.setVisible(true);
  }

}

在上面的示例中,创建了一个包含文本区域和一个打印预览按钮的窗口。当用户点击打印预览按钮时,程序会使用默认的打印服务来实现打印预览功能。用户可以在打印预览界面上查看打印内容,并进行设置和调整。

丸趣 TV 网 – 提供最优质的资源集合!

正文完
 
丸趣
版权声明:本站原创文章,由 丸趣 2024-05-08发表,共计1291字。
转载说明:除特殊说明外本站除技术相关以外文章皆由网络搜集发布,转载请注明出处。
评论(没有评论)